Beëindiging lidmaatschap

Afmelding dient schriftelijk te gebeuren door middel van het invullen van een afmeldformulier welke aan de voorzitter, secretaris of penningmeester dient te worden overhandigd. Het afmeldformulier kan bij één van de bestuursleden worden opgevraagd.

De opzegtermijn voor het lidmaatschap bedraagt één maand. Het lidmaatschap eindigt altijd op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin is opgezegd. Indien het lidmaatschap bijvoorbeeld halverwege januari wordt opgezegd, eindigt het lidmaatschap op 1 maart. Over de tussenliggende periode is contributie verschuldigd. Daarnaast blijft de contributieverplichting gelden zolang niet alle eigendommen van de vereniging zijn ingeleverd en/of niet alle lopende verplichtingen richting de vereniging zijn voldaan. Het lidmaatschap eindigt nooit met terugwerkende kracht.

Indien halverwege het muziekschooljaar het lidmaatschap wordt beëindigd, is wel, indien van toepassing, voor het volledige muziekschooljaar ineens lesgeld verschuldigd voor de muziekschool. Het lesgeld voor de muziekschool wordt dus voor het gehele jaar in rekening gebracht.

Restitutie van de contributie en overige cursusgelden is niet mogelijk.

Comments are closed.