Privacy policy

Muziekvereniging Excelsior Losser, hierna: ‘Excelsior’, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Excelsior houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voornoemde brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk het uitoefenen van uw hobby bij Excelsior. De type persoonsgegevens die in ieder geval verwerkt worden zijn: voor- en achternaam, voorletters, adresgegevens, IBAN-nummer, geboortedatum en -plaats, telefoonnummer,                     e-mailadres, inschrijvingsdata en eventuele informatie over een eerder lidmaatschap. Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de ledenadministratie, de mailing en Whatsapp-berichten over Excelsior-activiteiten, de contributie en de historie van Excelsior.

Voor wat betreft het foto- en videomateriaal geldt hiervoor genoemde eveneens. Deze foto’s/videos zullen enkel worden gebruikt voor het doel de uitoefening van de hobby en de daarbij behorende activiteiten.

In alle gevallen hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij wijzen u erop dat wij deze rechten respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Iedereen heeft het recht om de opgeslagen informatie in te zien.

Overigens verwachten wij van onze leden dat zij ook zelf rekening houden met de privacy van andere leden.

Bestuur Excelsior Losser

Bij vragen, verzoeken om verwijdering van foto’s en/of videomateriaal of klachten s.v.p. contact opnemen met het dagelijks bestuur, bestaande uit: dhr. H. Brookhuis, mw. M. Withag en mw. D. Hof, via info@excelsior-losser.nl

Comments are closed.